7.Sınıf Din Kültürü 1.Ünite Melek ve Ahiret İnancı

7.Sınıf Din Kültürü 1.Ünite Melek ve Ahiret İnancı
31 Temmuz 2022 22:13
80
A+
A-

Varlıklar Âlemi
Evreni ve evrendeki her şeyi Yüce Allah yaratmıştır. Yaratılmış olan her şey varlıklar âlemini
oluşturur. Evrende sadece maddi varlıklar bulunmaz. Varlıkları maddi – manevi veya gözle
görülebilen – gözle görülemeyen varlıklar şeklinde sınıflandırmak mümkündür. Bunun
dışında bir de gözle görülemeyen melek vb. manevi varlıklar da vardır.

Meleklere İman
Meleklere iman imanın şartlarından biridir. Yüce Allah’ın varlığına, birliğine, meleklere,
kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, kaza ve kadere inanmak imanın şartlarıdır. Her
Müslümanın imanın şartlarını gönülden kabul etmesi ve bunlara şüphe etmeksizin inanması gerekir.


2.1. Meleklerin Özellikleri ve Görevleri
Yüce Allah’ın varlığına, birliğine, onun gönderdiği peygamberlere inanan insan, meleklere
de iman etmelidir. Melek kavramı sözlükte; elçi, güç, kuvvet, haberci gibi anlamlara
gelir. Dinî bir terim olarak ise melek; Yüce Allah’ın yarattığı gözle görülmeyen varlıkları ifade eder.


MELEKLERİN ÖZELLİKLERİ
1 Melekler insanlar gibi maddi bir bedene sahip değildir. Yüce Allah onları nurdan yaratmıştır. Melekler farklı biçimlere bürünebilirler. Örneğin vahiy meleği Cebrail bazen Peygamberimize bir insan görünümünde gelmiştir.
2 Melekler gözle görülmezler. Melekler Allah’ın bildirdiklerinin dışında geleceği (gaybı) bilmezler.
3 Meleklerin biz insanlar gibi yeme, içme vb. ihtiyaçları
yoktur. Yüce Allah dışında hiç kimse meleklerin sayısını bilemez.
4 Melekler erkeklik ve dişilik özelliklerine sahip değildir. Evlenmez, çoğalmazlar. Melekler sürekli Allah’a ibadet ederler.
Allah’a hiçbir zaman isyan etmezler.
5 Melekler çok hızlı hareket ederler. Kısa zamanda uzun mesafelere gidebilirler. Melekler kanatları olan varlıklardır.
6 Melekler irade sahibi değildirler. Onlar sadece Yüce Allah’ın emirlerini yerine getirirler. Melekler Yüce Allah’ın emirlerini yerine getirmek için zaman zaman yeryüzüne inerler.


Dört büyük melek : Cebrail, İsrafil, Azrail ve Mikâil
Cebrail: Vahiy meleğidir.
İsrafil: Sûr denilen, mahiyetini sadece Yüce Allah’ın bildiği bir alete iki kez üfleyecek olan melektir.
Azrail: Allah’ın izni ve emriyle, eceli gelenlerin, ömrü sona erenlerin canlarını alacak olan melektir.
Mikâil: Rüzgâr, yağmur, kar vb. doğa olaylarını düzenleyen melektir.
Yazıcı melekler: İnsanın hayatı boyunca yaptığı iyilik ve kötülükleri yazan melektir.
Koruyucu melekler: İnsanları görünür veya görünmez birçok tehlikeye karşı Allah’ın
izniyle koruyan melektir. Bunlar dışında görevi sadece Allah’a ibadet etmek olan melekler
de vardır.

2.2. Meleklere İmanın, Davranışların Güzelleşmesine Katkısı

• Melekler sürekli insanların iyiliğini isterler.
• İnananların mükâfatlandırılması için Allah’a dua ederler.
• İnsanın iyilik yapması, güzel söz söylemesi, güzel davranışlarda bulunması için çaba
harcarlar.

Kur’an’a Göre Cin ve Şeytan
Kur’an-ı Kerim’de meleklerle birlikte cinler ve şeytanın da var olduğu açıkça haber verilir.
Kur’an’da “Cin” adıyla bir sure de vardır. Bu surede cinlerin de bilinçli, irade sahibi varlıklar
olduğu belirtilir. Ayrıca Cinler içerisinde de inanan veya inkâr eden kimseler olduğu
bildirilir. Kur’an’a göre cinler ateşten yaratılmış manevi varlıklardır. Cinler yaratılışları gereği
hızlı hareket edebilir, kısa sürede uzun mesafelere, insanların ulaşamayacakları yerlere
gidebilirler. Ancak onlar gaybı, geleceği bilemezler.


Şeytanın Özellikleri:
1 Şeytan kibirlenmiş, Bu yüzden Allah’ın huzurundan kovulmuştur.
2 Şeytan insanlara kötülük etmek, onları azdırmak, doğru yoldan uzaklaştırmak ister.
3 Şeytan Yüce Allah’a karşı çok nankör bir varlıktır.
4 Şeytan, Allah’a asi olmuştur.
5 Şeytan insanlara vesvese (kuruntu) verir, onları şüpheye düşürür. Böylece insanlardan kimini inkâra sürükler.

Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur’an’ın Öğütleri
İnsan akıllı, irade sahibi bir varlık olarak iyiyi kötüyü, doğruyu yanlışı, faydalıyı veya zararlı
olanı ayırt eder. İyiliğe de kötülüğe de kendi isteğiyle yönelebilir. Bu sebeple Allah,
insanları yaptıklarından sorumlu tutmuştur. Şeytanın hileleri, aldatmaları konusunda da
peygamberler aracılığıyla insanları uyarmıştır. Artık her kim şeytana uyup kendi iradesiyle
kötülüğe yönelirse Allah da o kişiyi yaptığı kötülük, haksızlık, adaletsizlik veya işlediği suç
nedeniyle cezalandırır.

Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar
İslam’ın ilkelerine, Kur’an’a, akla ve bilime aykırı, doğru ve gerçek olmayan inançlar yanlıştır.
Bunlara İslam kültüründe batıl inanç denir. Ruh çağırma, falcılık, sihir ve büyü bunlardan başlıcalarıdır. Ayrıca türbelere gidip adak adama, buralarda mum yakma, ağaçlara bez bağlama, dilek tutma, türbelerde, yatırlarda bulunan ölülerden medet umma da batıl inançlar arasında sayılabilir.

Ruh Çağırma: Bu uygulama akla, bilime ve Kur’an’ın ilkelerine aykırı olduğu için boş,
temelsiz, batıl bir inançtır. Ölen kişilerin ruhlarının geri gelmesi, onlarla iletişim kurulması kesinlikle mümkün değildir.
Falcılık: Dinimizin ilkelerini iyi öğrenmek, fala, falcılara kaşı uyanık olmak, onların yaptığı
sömürünün farkına varmak insanın sorumluluğudur. Kur’an-ı Kerim insanları uyarır. Falcılığın
kötü bir iş olduğunu belirtir.
Sihir ve Büyü: Büyü; doğa yasalarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olan kişilerin
başvurdukları gizli işlem ve davranışlardır. Sihir ise büyüden farklı olarak el çabukluğu
yeteneği ve hokkabazlığa dayanır. Sihir ve büyü yanlış, boş, temelsiz inançlardır.

Ahirete İman
İslamiyet’te yer alan başlıca inanç esaslarından biri ahirete imandır. İslam dinine göre
dünya hayatı kısa ve geçicidir. Dünyadaki yaşama süresine ömür; hayatın bitip dünyadan
ayrılma vaktine ise ecel denir. İslam’a göre ölüm bir yok oluş değildir. Çünkü Yüce Allah
dünya hayatı bittikten, bütün canlılar öldükten belli bir süre sonra insanları başka bir
âlemde yeniden diriltecektir. Dünyada kötülük yapan herkes ahirette cezasını çekecektir.
Böylece adalet yerini bulacaktır.

Kıyamet ve Yeniden Dirilme
İnancımıza göre İsrafil adlı meleğin sûra üflemesiyle bir gün dünya hayatı son bulacaktır.
Bütün canlılar, yaşamakta olan herkes ölecektir. Buna kıyamet denir.
Kur’an-ı Kerim’e göre dünya hayatının sona erip ahiretin başlaması iki aşamalıdır. Birinci
aşama İsrafil’in ilk kez sûra üflemesiyle gerçekleşecektir. Böylece dünya hayatı sona
erecek, bütün canlılar ölecektir. Belli bir süre sonra sûra ikinci kez üflenecek, dünyada
yaşamış olan bütün insanlar yeniden diriltilecek, mahşer denilen yerde toplanacak ve
dünyada yaptıklarından hesaba çekilecektir.
İnsanların dünyada yaptığı işler, mizan denilen bir alette tartılacaktır. Kıyametin zamanını sadece Yüce Allah bilir.

Dünya Hayatında Yapılanların Karşılığı: Ahiret
Yüce Allah, insanları akıl ve irade sahibi, özgür varlıklar olarak yaratmıştır. Akıllı her insan
iyiyi kötüyü, doğruyu yanlışı ayırt edebilir. Bir şeyi yapıp yapmamaya özgür iradesiyle
kendisi karar verebilir. Bundan dolayı her insan yaptıklarından veya yapması gerekip de
yapmadıklarından sorumludur. İslamiyet insandan; dinî, ahlaki, bireysel ve toplumsal sorumluluklarını
yerine getirmesini ister. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek, fakirlere
yardım etmek de insanın sorumluluklarından bazılarıdır. İslam’a göre insan; yalan söylememeli,
hile yapmamalı, yalancı şahitlik yapmamalı, haksızlık etmemelidir, kendisine ve
ailesine zarar verecek içki, kumar, uyuşturucu vb. kötü alışkanlıklardan uzak durmalıdır.
İslam inancına göre her insan yaptığı kötülükten, işlediği günahtan kendisi sorumludur.
Ancak Yüce Allah merhametli ve affedicidir. Bunun için insan işlediği günahlardan pişmanlık
duymalı, tövbe etmelidir. İslam’a göre inanıp ibadet edenler, salih amel (güzel
iş) işleyenler, cennetle ödüllendirilecektir. İnkâr edenler, zalimler ve haksızlık yapanlar ise
cehennemde ceza çekeceklerdir.

Nas Suresi ve Anlamı
Bismillâhirrahmânirrahîm.

Kul eûzü birabbin nâs,

Melik’in-nâs, ilâh’in-nâs,

Min şerril vesvâsil hannâs,

Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâs,

Minel cinneti vennâs
Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla
De ki: Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine
vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabb’ine, insanların Melik’ine, insanların İlah’ına sığınırım.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!