7.Sınıf Sosyal Bilgiler Osmanlı Kuruluş Dönemi Deneme Sınavı

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Osmanlı Kuruluş Dönemi Deneme Sınavı
25 Ekim 2022 15:19
115
A+
A-

1) Osmanlılar fethettikleri her bölgeye Anadolu’dan getirdikleri konargöçer Türkmenleri yerleştiriyordu. Türkmenlerden vergi de alınmıyordu. Böylece fethedilen bölge Türkleştirilerek bölgenin elde tutulması sağlanıyordu.

Bu bilgi, Osmanlı Devleti’nin güçlü bir devlet olarak ortaya çıkmasında etkili olan etmenlerden hangisiyle ilişkilendirilmelidir?

A) İskan politikasıyla                    B) Coğrafi konumuyla

C) Ekonomik yapısıyla                  D) Gaza ve cihat anlayışıyla

2) 1402 yılında yapılan Ankara Savaşı’nda Yıldırım Bayezit, Timur’ a yenildi. Bu yenilgi sonucunda Osmanlı Devleti bir karmaşa dönemine girdi. Anadolu Beylikleri yeniden kuruldu. Böylece, Osmanlı’nın sağladığı siyasi birlik bozuldu.

Metinde anlatılan dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kuruluş Dönemi                                     B) Fetret Devri

C) Lale Devri                                                 D) Yükselme dönemi

3) Kadı ve müderrislerin atama ve tayin işleri ile ordunun davalarına ve devleti ilgilendiren davalara bakan, Divan-ı Hümayun üyesi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nişancı                         B) Sadrazam

C) Defterdar                     D) Kazasker

4) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin büyümesinde etkili olan dış nedenlerden biridir?

A) Balkanlarda mezhep çatışmalarının yaşanması

B) Türkmenlerin ve Ahilerin desteğinin alınması

C) Yetenekli padişahların iş başına gelmesi

D) Merkezî otoritenin güçlü tutulması

5) Osmanlı Beyliği’nin Söğüt ve çevresini yurt edinmesi kendisine ekonomik, siyasi ve coğrafi olarak çeşitli avantajlar sağlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bölgenin yurt edinilmesinin sağladığı ekonomik avantajlardan biridir?

A) Kurulduğu dönemde güçlü bir devletin olmaması

B) Bizans İmparatorluğu’nun iç karışıklıklarla uğraşması

C) Osmanlı’nın mücadelesinin önemli bir kısmını Bizans ile yapması

D) Osmanlı Beyliği’nin ticaret yolu üzerindeki şehirlere komşu olması

6) Osmanlılar, Ankara Savaşı yenilgisi sonrasında Fetret Dönemi’ne girmiştir. İtaat altına alınan Anadolu beylikleri bu dönemde tekrar kurulmaya başlamıştır. Ayrıca şehzadeler arasında taht kavgaları yaşanmıştır. Ancak Osmanlı Devleti bu dönemde Balkanlardaki topraklarını korumayı başarmıştır.

Bu bilgiye göre Fetret Dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Balkanlarda fetihlerin sürdürüldüğü

B) Osmanlıların yıkılma tehlikesi geçirdiği

C) Anadolu Türk siyasi birliğinin parçalandığı

D) Balkan milletlerinin Osmanlıya bağlı kaldıkları

7) Osmanlı Beyliği’nin Söğüt ve çevresini yurt edinmesi ona çeşitli avantajlar sağlamıştır. Bulunduğu konumun sağladığı avantaj ile mücadelesinin çoğunu komşusu olan Bizans Devleti ile yapmıştır. Bu dönemde bölgede güçlü bir devletin olmayışı ve önemli ticaret yollarına komşu olması ise kısa sürede gelişmesini sağlamıştır.

Verilen metinde aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgili bir avantajdan söz edilmemiştir?

A) Siyasî                            B) Ekonomik

C) Coğrafî                         D) Kültürel

8)

• Söğüt’te 1299 yılında bağımsızlığını ilan etti.

 • Bilecik’i alınca başkent yaptı.

 • İlk Osmanlı parasını bastırdı.

 • Bizans ile ilk savaş olan Koyunhisar Savaşı’nı kazandı.

Verilen siyasi ve ekonomik gelişmeler hangi Osmanlı padişahı dönemine aittir?

A) Osman Bey                 B) Orhan Bey

C) Yıldırım Beyazid         D) Çelebi Mehmed

9) Osmanlı divan teşkilatında bütçenin hazırlanmasından ve devletin diğer malî işlerinden sorumlu kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kazasker                      B) Defterdar

C) Şeyhülislam                D) Nişancı

10) Osman Bey’e “Azminden dönme; çıktığın yolu, taşıyacağın yükü iyi bil.” diye nasihat eden hocası Edebali, bu sözüyle hangi kavramın önemini vurgulamıştır?

A) Sorumluluk                               B) Cömertlik

C) Hoşgörü                                     D) Cesaret

11)

• Başkent dışında yaşayan askerlerden oluşur.

 • Savaş zamanında orduya katılırlar.

 • Dirlik toprağının gelirinin bir kısmı ile masrafları karşılanır.

Yukarıda verilen özellikler Osmanlı Devleti’nin askeri yapısındaki hangi birliğe aittir?

A) Yeniçeri Ocağı                          B) Yaya ve Müsellemler

C) Tımarlı Sipahiler                       D) Yardımcı Birlikler

12) Aşağıdakilerden hangisi Yeniçerilerle ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) Üç ayda bir ulufe denilen maaş alırlar.

B) Osmanlı ordusunun yaya askerleridir.

C) Komutanlarına Kaptanıderya denir.

D) Evlenmeleri yasaktır.

13) Osmanlı Devleti’nde yönetici ve askerî sınıf dışında kalan kesime “reaya” denilirdi. Kasaba ve şehirlerde

oturan ticaretle uğraşan tüccarlar, meslek sahibi olan esnaflar ile köylüler ve konargöçerler bu gruba dâhildi.

Metinde Osmanlı Devleti’nin hangi yapısı üzerinde daha fazla durulmuştur?

A) Askeri                           B) Sosyal

C) Kültürel                        D) İdari

14) Osmanlı Devleti önceleri küçük bir beylik iken kısa sürede güçlü bir devlet haline gelmesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Kurulduğu coğrafi konumun gelişmeye uygun olması

B) Halktan yüksek vergiler alması

C) Yetenekli padişahların işbaşına gelmesi

D) Halka hoşgörülü davranması

15) Osmanlı Devleti’nde “Devşirme Sistemi” ile oluşturulan askeri birlik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kapıkulu Askerleri                    B) Tımarlı Sipahiler

C) Eyalet Askerleri                        D) Yardımcı Birlikler

16) Aşağıdaki sebeplerden hangisi, Bizans halkının kendi yöneticilerinden memnun olmadıklarından dolayı yönetime karşı isyan etmelerine neden olmuştur?

A) Bizans’taki taht kavgaları

B) Osmanlıların Bizans sınırına yerleşmeleri

C) Bizans tekfurlarının baskıcı yönetimi

D) Bizans’ın otoritesinin gittikçe zayıflaması

17) Ey Oğul! Beysin……

 Bundan sonra öfke bize, uysallık sana…

 Güceniklik bize, katlanmak sana…

 Acizlik bize, yanılgı bize, hoş görmek sana…

 Geçimsizlikler, çatışmalar, anlaşmazlıklar bize, adalet sana…

Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye vasiyetinde yer alan yukarıdaki bölüm aşağıdakilerden hangisine yönelik bir tavsiye içermektedir?

A) Devlet yönetimine                   B) Bayındırlık çalışmalarına

C) Fetih hareketlerine                 D) Ekonomik hayata

18) Ben Osmanlı padişahlarından Orhan Bey’im. Benim zamanımda İznik’te bir medrese açılmıştır. Bu medreseye öğretmen olarak Davud-i Kayseri atanmıştır. Davud-i Kayseri Konya, Karaman ve Bursa’da eğitim görmüştür. Bu medreseye zamanın en yüksek maaşıyla atanmıştır.

Burada dini ilimler yanında pozitif ilimler de verilmiştir. Orhan Bey’in anlattıklarına bakarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Osmanlılar eğitime önem vermiştir.

B) Davud-i Kayseri birçok yerde eğitim görmüştür.

C) Medreselerde dini ve pozitif eğitim verilmiştir.

D) İznik Osmanlılara başkentlik yapmıştır.

19) – İstanbul’u kuşatan ilk Osmanlı padişahıdır.

 – İstanbul’u kurtarmak için gelen Haçlıları Niğbolu Savaşı’nda (1396) yendi.

 – Anadolu’da Osmanlı siyasi birliğini sağladı.

 – Timur ile 1402 yılında yaptığı Ankara Savaşı’nı kaybetti ve esir düştü.

Yukarıda yaşanan gelişmeler aşağıdaki hangi Osmanlı padişahı döneminde gerçekleşmiştir?

A) Mehmed (Çelebi) Dönemi

B) Orhan Bey Dönemi

C) I. Murad Hüdavendigar Dönemi

D) I. Beyazid (Yildirim) Dönemi

20) Osmanlı Devleti’nde, Divan’da verilen savaş, barış ve idam kararlarının, İslam dinine uygun olup olmadığına fetva veren Divan üyesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şeyhülislam                              B) Kazasker

C) Nişancı                                       D) Defterdar

21) Osmanlı Devleti Kuruluş Döneminde, fetihlere öncelik vermiş, Balkanlarda yaptığı fetihler sonucunda yeni topraklar ele geçirmiştir. Alınan bu yeni bölgelerdeki halk vergiye bağlanırken, din ve inançlarını özgürce devam ettirmelerine izin verilmiştir.

Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili;

I. Hoşgörülü bir politika izlediği,

II. Ekonomik kazanç sağladığı,

III. Balkan fetihlerini tamamladığı

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I.          B) Yalnız II.

C) I ve II.             D) I, II ve III.

22) Aşağıdaki savaşlardan hangisi Osmanlılarla Haçlılar arasında gerçekleşmemiştir?

A) Sırp Sındığı                  B) I. Kosova

C) Çirmen                         D) Ankara

23) Osmanlı Beyliği hangi Türk Beyliğinin kendisine bağlanmasıyla ilk defa denizcilik faaliyetine başlamış ve bu sayede Rumeli’ye geçişi kolaylaşmıştır?

A) Karamanoğulları        B) Saruhanoğluları

C) Karesioğulları             D) Candaroğulları

24)

 I. Bizans’ın iç karışıklıklar içinde olması,

 II. Anadolu ve Balkanlarda siyasi birliğin olmaması,

 III. Fethedilen yerlerde iskân politikasının uygulanması,

 IV. Merkezi otoritenin güçlü olması,

 V. Padişahların kabiliyetli ve ileri görüşlü olması,

Yukarıda verilenlerden hangilerinin, Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinde etkili olan iç faktörlerden olduğu söylenebilir?

A) I, II ve III.                      B) II, III ve IV.

C) III, IV ve V.                   D) I, III ve V.

25) Osmanlı Devleti kurulduğu sırada Anadolu ve Balkanların siyasi durumu hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Anadolu’nun bir kısmı Moğol İlhanlı Devletine bağlıydı.

B)Anadolu’da siyasi birlik yoktu.

C)Bizans ve balkanlarda ciddi karışıklıklar vardır.

D)Anadolu’daki en kuvvetli beylik Osmanlılardı.

Cevap Anahtarı
1-A
2-B
3-D
4-A
5-D
6-A
7-D
8-A
9-B
10-A
11-C
12-C
13-B
14-B
15-A
16-C
17-A
18-D
19-D
20-A
21-C
22-D
23-C
24-C
25-D

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!