5.Sınıf Sosyal Bilgiler Haritayı Tanıyorum Deneme Sınavı

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Haritayı Tanıyorum Deneme Sınavı
24 Şubat 2024 13:37
82
A+
A-

1) Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuşbakışı görünüşünün, belli bir ölçeğe göre küçültülerek düzleme aktarılmasına, …..?….. denir.

Yukarıda “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Harita

B) Ölçek

C) Plato

D) Ova


2)

• Akarsuların yatağını aşındırarak oluşturduğu yeryüzü şeklidir.

• Ihlara ve Munzur bu yeryüzü şekline örnek gösterilebilir.
Tanımı ve örnekleri verilen yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vadi

B) Göl

C) Boğaz

D) Koy


3) Aşağıdakilerden hangisi bir çizimin harita olabilmesi için gerekli koşullardan biri değildir?


A) Kuş bakışı görünüşüne göre çizilmesi

B) Bir düzlem üzerine aktarılması

C) Farklı renkler kullanılması

D) Belli bir ölçek dâhilinde küçültülmesi


4) Renklendirme yöntemi ile yapılmış bir Türkiye fiziki haritasında aynı renk tonları ile gösterilmiş yerlerin, aşağıdaki özelliklerinden hangisinin benzer olduğu söylenebilir?

A) Yükseltilerinin

B) Ekvator’a uzaklıklarının

C) Orman alanlarının

D) Yüzölçümlerinin


5) Fiziki haritalarda gösterilen yeşil ve kahverengi renkler aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Dağ ve platoları

B) Ova ve dağları

C) Deniz ve dağları

D) Ova ve denizleri


6) Eskişehir’den Kars’a giden bir turist grubu, yol boyunca neyi göremez?

A) Dağları

B) Denizi

C) Ovaları

D) Yaylaları


7) Denizin, karanın içine doğru sokulduğu büyük girintilerdir.
Yukarıda sözü edilen yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Burun

B) Yarımada

C) Körfez

D) Plato


8) Aşağıdaki yeryüzü şekillerine ait bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Çevresine göre alçakta kalan geniş düzlüklere ova denir.

B) Dört tarafı sularla çevrili kara parçasına ada denir.

C) Çevresine göre yüksekte kalmış düzlüklere dağ denir.

D) Yeryüzünde belirli bir eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan sulara akarsu denir.


9) Türkiye’nin fiziki haritası incelendiğinde Konya Ovası ve Antalya Ovası farklı renkte gösterilmektedir. Bu durum iki ovanın hangi bakımdan farklı olmasıyla ilgilidir?

A) Yükselti değerleri

B) Bitki örtüsü

C) Yağış miktarı

D) Enlem derecesi


10) Türkiye fiziki haritası üzerinde yeşil renk ile gösterilen bir yer için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Alçak yerleri göstermektedir.

B) Ülkemizdeki ormanlık alanları göstermektedir.

C) Deniz seviyesine yakın yerleri göstermektedir.

D) En fazla Marmara Bölgesi’nde görülmektedir.


11) Haritalarda deniz, göl ve akarsular hangi renkle gösterilir?

A) Sarı

B) Kahverengi

C) Yeşil

D) Mavi


12) Çevrelerine göre yüksekte bulunan geniş ve düzlük alanlara …………….. denir.

Buna göre, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Dağ

B) Vadi

C) Ova

D) Plato


13) Fiziki haritalarda yükselti ve derinlik basamaklarını ifade etmek için farklı renkler kullanılır.

Mavi renk: Bir yerin deniz seviyesine göre derinliğini gösterir. Deniz seviyesinden aşağılara inildikçe mavi renk koyulaşır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi mavi renk ile gösterilir?

A) Çukurova

B) Marmara Denizi

C) Ağrı Dağı

D) Ihlara Vadisi


14) Akarsu ağızlarında, alüvyonlarla oluşan ovalara ………………………adı verilir.
Cümledeki boşluk aşağıdaki kelimelerden hangisi ile doldurulmalıdır?
A) Vadi

B) Plato

C) Delta ovası

D) Sıradağ


15) Fiziki haritalarda renkler yükseltileri gösterir. Buna göre;

– Ova gibi deniz seviyesindeki yerler …..…1……… renk ile gösterilir. – Orta yükseklikte olan plato gibi yerler ……2……. renk ile gösterilir. – Dağlık ve yüksek yerler ……3……. renk ile gösterilir.

Yukarıdaki cümlelerde, numaralandırılmış yerlerin renklerle doğru eşleştirilmesi sırasıyla hangisidir?

A) Sarı Yeşil Kahverengi

B) Kahverengi Sarı Yeşil

C) Yeşil Sarı Kahverengi

D) Sarı Kahverengi Yeşil


16)

– Akarsular tarafından derin yarılmamış, çevresine göre alçakta olan geniş düzlüktür.
–Karalardaki çukurlarda birikmiş durgun sulardır.
–Akarsuyun yatağını aşındırarak oluşturduğu yer yüzü şeklidir.
Yukarıdaki verilen tanımlar coğrafi kavramlardan hangisi ile açıklanamaz?
A) Dağ

B) Göl

C) Vadi

D) Ova


17) Kara içlerinde birikmiş durgun sulardır.
Yukarıda tanımı verilen yer şekline aşağıdakilerden hangisi örnektir?
A) Fırat Nehri

B) Çukur Ova

C) Haymana Platosu

D) Burdur Gölü


18) Aşağıdakilerden hangisini fiziki haritalarda gösterilen yüzey şekillerinden biri değildir?
A) Plato

B) Bitki örtüsü

C) Akarsu

D) Vadi


19) Türkiye fiziki haritasına bakarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Yer şekilleri bakımında tarıma elverişli alanların nerelerde olduğu
B) Akarsuları ve göllerinin nerelerde bulunduğu
C) Hangi bölgenin yükseltisinin az hangisinin daha çok olduğu
D) Kentlerin nüfusları


20) Sosyal Bilgiler dersinde Serkan öğretmen öğrencilerine, “Marmara Bölgesi’nin fiziki haritasına
bakılarak hangi bilgilere ulaşılabilir?” diye soruyor.
Öğretmenin sorduğu soruya öğrencilerin verdiği aşağıdaki cevaplardan hangisi yanlıştır?
A) Akarsularına

B) Dağlarına

C) Ovalarına

D) Nüfusuna


21) Fiziki haritalarda karalarda yükselti arttıkça haritalarda kullanılan renkler koyulaşır.
Buna göre hangi coğrafî bölgemizde koyu renkler daha çok kullanılmıştır?
A) Güneydoğu Anadolu Bölgesi
B) Doğu Anadolu Bölgesi
C) İç Anadolu Bölgesi
D) Marmara Bölgesi

22) Mehmet bir fiziki haritayı incelerken, yaşadığı bölgenin büyük bir bölümünün koyu kahverengi geri kalan kesiminin de açık kahverengi ve çok az bir kesiminin de sarı renkle boyandığını görmüştür.
Bu duruma göre Mehmet’in yaşadığı bölgenin yüzey şekilleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?

A) Dağlık bir bölgedir.
B) Yüksekliği deniz seviyesindedir.
C) Düzlük bir yerdir.
D) Tarıma elverişli bir yerdir.


23) Haritada kullanılan renkler bir yerin deniz seviyesinden yüksekliğini belirtmektedir.
Aşağıdaki bilgilerden hangisine fiziki haritalardan ulaşamayız?
A) Yer şekilleri

B) Yükselti değerleri

C) Nüfusun dağılışı

D) Akarsu ve göller

24) Çevresine göre alçakta kalmış, tarım için elverişli düzlüklere ne ad verilir?
A) Ova

B) Akarsu

C) Yayla

D) Dağ


25) Fiziki haritalarda karalar üzerindeki deniz seviyesinden fazla yüksekte olmayan yerler ….I.… , deniz seviyesinden oldukça yüksek yerler ise ….II… tonlarıyla gösterilir.

Bu cümledeki noktalı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi sırayla yazılmalıdır?
A) mavinin yeşilin
B) yeşilin sarının
C) yeşilin kahverenginin
D) kahverenginin yeşilin


26) Türkiye fiziki haritasına göre aşağıda verilen yerlerden hangisinin yükseltisi diğerlerine göre daha
fazladır?

A) Kars

B) İstanbul

C) İzmir

D) Adana


27) Ülkemizde ortalama yükseltinin en az olduğu bölge Marmara Bölgesi’dir.
Buna göre Marmara Bölgesi’ni gösteren fiziki haritada aşağıdaki renklerden hangisi daha çok kullanılır?
A) Kahverengi

B) Sarı

C) Turuncu

D) Yeşil


28) Aşağıdakilerden hangisi yeryüzü şekillerinin yapısını, dağılışını ve yükseltilerini gösteren haritalardır?
A) Siyasi haritalar
B) Fiziki haritalar
C) Özel haritalar
D) Beşerî ve Ekonomik haritalar


29) Fiziki haritada yer şekilleri farklı renklerde gösterilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Fiziki haritada denizler mavi renk ile gösterilir.
B) Fiziki haritada sarı renk yüksek düzlükleri gösterir.
C) Fiziki haritada buzullar beyaz renk ile gösterilir.
D) Fiziki haritada yeşil renk ormanları gösterir.

Cevap Anahtarı

1-A
2-A
3-C
4-A
5-B
6-B
7-C
8-C
9-A
10-B
11-D
12-D
13-B
14-C
15-C
16-A
17-D
18-B
19-D
20-D
21-B
22-A
23-C
24-A
25-C
26-A
27-D
28-B
29-D

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!