6.Sınıf Sosyal Bilgiler 4.Ünite Özeti: Bilim, Teknoloji ve Toplum

6.Sınıf Sosyal Bilgiler 4.Ünite Özeti: Bilim, Teknoloji ve Toplum
15 Şubat 2024 11:55
127
A+
A-

Sosyal Bilimler: İçinde insan olan ve topluma ait olan bütün unsurların incelendiği bilim dalına sosyal bilimler denir.

Sosyal bilimlerin amacı, insanın evrendeki ve toplumdaki yerini fark etmesini sağlamak, toplumun beklentileri ile bireylerin ihtiyaçları arasındaki dengeyi sağlayacak beceriler kazandırmaktır.

6.SINIF TÜM DERSLERİN PAYLAŞILDIĞI WHATSAPP 1. GRUBU İÇİN TIKLAYINIZ

————————————————————————————–

6.SINIF TÜM DERSLERİN PAYLAŞILDIĞI WHATSAPP 2. GRUBU İÇİN TIKLAYINIZ

————————————————————————————–

KİTAP ÇEKİLİŞLERİNİN YAPILACAĞI GRUBUMUZA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SOSYAL BİLİMLE İLİŞKİLİ OLAN BİLİM DALLARI

TARİH:

Geçmişte yaşamış insan topluluklarının birbiriyle olan ilişkilerini yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayanarak anlatan sosyal bir bilimdir.

Tarih bilimi, geçmişe ait bilgiler sunarken aynı zamanda geçmişte yaşanan olayların neden ve sonuçlarını değerlendirme fırsatı da verir. www.Evdekihocam.com

COĞRAFYA:

İnsanın içinde yaşadığı çevrenin doğal özelliklerini, insan ile doğal çevre etkileşimini konu edinen sosyal bilim dalıdır. Coğrafya ile uğraşan bilim insanları çevre bilinci yüksek ve doğal çevrelerine karşı duyarlı kimselerdir.

ARKEOLOJİ:

Geçmiş dönemlere ait olan insanların kullanmış oldukları araç gereçleri yapılan kazılar sonucu yer altından çıkararak inceleyen bilimdir. Arkeoloji ile uğraşan kişilere arkeolog adı verilir.

ANTROPOLOJİ:

İnsanın kökenini, biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilimdir.

Kazılar sonunda ortaya çıkarılan insan iskeletlerini ve özellikle kafataslarını inceleyerek insan ırklarını sınıflandırır. Antropolojiyle uğraşan kişilere antropolog adı verilir. www.Evdekihocam.com

FELSEFE:

Maddenin, bilginin kapsamı ve kaynağı, insanın dünyadaki yeri ve rolü, iyi doğru ve güzelin ne olduğu gibi alanlarda düşünce üreten bilimdir. Felsefe ile uğraşan kişilere filozof adı verilir.

PSİKOLOJİ:

İnsan ve hayvan davranışlarının nedenlerini, içinde bulunan ortam ve koşullara göre inceleyen bilim dalıdır. Psikoloji ile uğraşan kişilere psikolog adı verilir.

SOSYOLOJİ:

Bir toplumun örfünü, âdetini, yaşam biçimlerini, toplumsal olay ve kurumlarını inceleyen bilim dalıdır. Sosyoloji ile uğraşan bilim insanlarına ise sosyolog denir.

EKONOMİ:

İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan üretim, dağıtım, tüketim ve ticaret faaliyetlerini ve bunlarla ilgili etkinlikleri inceleyen bilim dalıdır.

HUKUK: Toplumsal ilişkileri düzenleyen, devletin yaptırım gücünü belirleyenyasaların bütününü inceleyen bir bilim dalıdır.

KRONOLOJİ:

Geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguların zamanını tespit ederek sıralayan bilim dalıdır.

FİLOLOJİ:

Dünya üzerinde var olmuş ve varlığını sürdürmekte olan dillerin yapısını, tarihsel gelişimini, kökenini ve birbirleri ile ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.

NÜMİZMATİK:

Eski paraların ve madalyaların tarihi, bunların tanımlanıp sınıflandırılması ile uğraşan bilim dalıdır.

Eski paraların ve madalyonların üzerindeki resim, yazı ve figürler o uygarlık hakkında bize pek çok bilgi verir. www.Evdekihocam.com

SOSYAL BİLİMLER ve TOPLUM

Türkiye’de Bilim ve Teknoloji Atatürk ve Sosyal Bilimler

Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk özellikle sosyal bilimler alanında önemli çalışmalar yapmıştır.

Yapılan bu çalışmaların bazıları şunlardır;

– Yurtdışındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmek amacıyla yurtdışına öğrenciler gönderilmiştir.

– Türk tarihini araştırmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Türk Tarih Kurumu kurulmuştur (1931)

– Türk dilini yabancı dillerin etkisinden kurtarmak, korumak ve geliştirmek amacıyla Türk Dil Kurumu kuruluştur (1932)

– Sosyal bilimler alanında çalışmalar yapmak amacıyla Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi açılmıştır (1935)

HAYALİMDEKİ GELECEK

Eski çağlardan itibaren insanlar çeşitli alanlarda icatlar yapmışlardır. Yapılan bu icatların birçoğu hayal edilerek tasarlanmıştır. Bu icatlar yapıldığı gibi de kalmamış gelişerek devam etmiştir.

Günümüzde ise şuan yaygın olmayan ama gelecekte hayatımızın bir parçası olacak icatlar bulunmaktadır. www.Evdekihocam.com

Pek bilinmeyen ve yaygın olmayan icatlardan bazıları şunlardır:

– Güneş enerjisi ile çalışan priz

– Kargo dağıtımı yapan drone

– Karanlıkta yol gösteren halı

– İnsansı robotlar

GÜNÜMÜZDE BİLİM VE TEKNOLOJİ

TÜBİTAK: Türkiye’de bilim ve teknolojiyi desteklemek ve gelişmesini sağlamak amacıyla Türkiye’nin 4. cumhurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından 1963 yılında Türkiye Bilimsel ve teknolojik Araştırma Kurumu, TÜBİTAK kurulmuştur.

TÜBİTAK, 1993 yılından itibaren her seviyeye uygun bilim kitapları ve süreli bilim yayınları çıkarmaya başlamıştır.

Teknoparklar: Teknoparklar, üniversitelerin araştırma kurumları ile sanayi kurumlarının birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi yapıp yeni ürünler ortaya çıkardığı araştırma merkezleridir.

Savunma Sistemleri: Ülkemizde özellikle savunma sisteminde son yıllarda ASELSAN’ın yaptığı çalışmalar sonucu büyük gelişmeler olmuştur. www.Evdekihocam.com

İnsansız Hava Araçları (İHA), Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA), SOM Füze Sistemi, Fırtına Obüsleri, Altay Milli Tanklar, MİLGEM Milli Gemiler gibi çeşitli milli ve yerli savunma sistemlerimiz bulunmaktadır.

Otomotiv Sanayi: Ülkemizde yerli otomobille ilgili ilk büyük adım 2019 yılında atıldı. TOGG adı verilen yerli otomobil markamız ilerleyen süreçlerde seri üretime geçerek kullanıma sunulacaktır.

İletişim ve Uzay Alanındaki Çalışmalar: İletişim ve uzay alanında yerli uydumuz olan TÜRKSAT ilerleyen süreçlerde tamamen kendi imkânlarıyla yapacağı TÜRKSAT 6A uydusunu uzaya fırlatmayı planlamaktadır.

4. ÜNİTE BİLİM, TEKONOLOJİ ve TOPLUM

ARAŞTIRMA YAPIYORUM

Bilimsel Araştırma: Günlük hayatımızda çeşitli sorun ve problemlerle karşılaşırız. Bu sorun ve problemlere çözüm bulabilmek için araştırmalar yaparız.

Yapılan bu araştırmaların belirli bir sistem ve basamaklar halinde araştırılmasına bilimsel araştırma denir.

Bilimsel Araştırma Basamakları

İlgi ve yeteneğe göre konuyu belirlemek: Bir araştırma yapacağımız zaman ilk olarak konun belirlenmesi gerekir.

Problemin ortaya konması: Araştırma konusuyla ilgili olarak çözülmek istenen problemi ortaya koymaktır.

Sürenin belirlenmesi: Planlanan araştırmanın aşamalarının hangi tarihler arasında tamamlanacağı belirlenir.

Konuyla ilgili kaynak taraması yapmak ve mevcut bilgi birikimini derlemek:

Araştırılacak konuyla ilgili internet, kitap, ansiklopedi gibi kaynaklardan araştırma yaparak bulunan bilgiler derlenir. Bu bölüm kaynakçada gösterilir.

Rapor oluşturmak: Son aşamada araştırmamızı nasıl yaptığımızla ilgili genel bir rapor hazırlarız.

Not: Araştırma yaparken yararlandığımız kaynakları akademik dürüstlük ve eser sahibinin emeğine saygı açısından kaynakça veya dipnot olarak belirtmeliyiz.www.Evdekihocam.com

Eğer belirtmezsek akademik hırsızlık yapmış oluruz bu duruma da İNTİHAL adı verilir.

EMEK BİR HAZİNEDİR

Telif ve Patent Hakkı

Herhangi bir eser ve buluş ortaya çıkardığımızda bu eserin veya buluşun bize ait olduğunu ispatlamak ve bu eserden doğan yasal haklarımızı güvence altına almak için telif veya patentinin mutlaka alınması gerekir.

TELİF: Bir düşünce veya sanat eserini ortaya koyan kişinin bu eserden doğan haklarının tümüne telif hakkı denir.

– Sembolü çember içinde © şeklinde gösterilir. www.Evdekihocam.com

– Telif hakkına sahip olan kişi veya kuruluş, o eserle ilgili ekonomik hakların yanı sıra eserin sahibi olduğunu iddia etme ve esere verilebilecek zararları engelleme hakkına sahip olur.

– Telif hakkı olan ürünler devlete belli bir oranda vergi öderler. Vergi ödendiğini gösteren etiket veya denetim puluna bandrol adı verilir.

– Telif Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilir.

– Devlet, sanat eserlerini korumak için bu konuda “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”nu çıkarmıştır.

– Telif hakkı süresi eser sahibinin yaşadığı sürece ve ölümünden sonraki 70 yıldır.

PATENT: Patent buluş sahibinin buluş konusu ürününü belirli bir süre üretme, kullanma veya satma hakkıdır. www.Evdekihocam.com

Aynı zamanda bu hakkı gösteren belgeye de patent denir.

– Patent hakkı olan ürünler ® sembolü ile gösterilir.

– Patent, endüstri alanındaki bir buluşun sahibine resmî bir organ tarafından verilen ve bu buluşun belirli bir süre kendisinin izni olmaksızın başkalarınca kullanılmasını engelleme yetkisi sağlayan belgedir.

Bu belge, hak sahibine belirli bir süre için buluşun başkalarınca kullanılması, satımı ve ithalini engelleme hakkını sağlar.

– Patent belgesi ülkemizde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilmektedir.

KORSAN ÜRÜN: Telif ve patent haklan saklı olan ürünler yasal yollardan temin edilmelidir.

– Günümüzde yasal yollar dışında çoğaltılan ve satılan kitap, CD, kaset, bilgisayar yazılımı gibi bandrolsüz ürünlere korsan denilmektedir.

– Korsan ürünlerinde bandrol olmaması yani bu ürünlerin vergisiz olması fiyatlarının çok ucuz olmasını sağlamaktadır. Bu olay korsana olan ilgiyi artırıcı etki yapmaktadır.

Hangi nedenle olursa olsun korsan ürünlere rağbet etmemek gerekir.

Korsan ürün almak, eser sahibinin haklarını çiğnemek ve emeğine saygı duymamak, aynı zamanda devlete ekonomik olarak zarar vermek anlamına gelmektedir.

– Korsanla mücadelede için ALO 176 Korsan İhbar Hattını arayabiliriz.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!