6.Sınıf Din Kültürü 1.Ünite Konu Özeti Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

6.Sınıf Din Kültürü 1.Ünite Konu Özeti Peygamber ve İlahi Kitap İnancı
4 Ağustos 2023 01:06
186
A+
A-

6.SINIF TÜM DERSLERİN PAYLAŞILDIĞI WHATSAPP 1.GRUBU İÇİN TIKLAYINIZ

6.SINIF TÜM DERSLERİN PAYLAŞILDIĞI WHATSAPP 2.GRUBU İÇİN TIKLAYINIZ

KİTAP ÇEKİLİŞLERİNİN YAPILACAĞI GRUBUMUZA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ALLAH’IN (C.C.) ELÇİLERİ: PEYGAMBERLER
• Yüce Allah insanlara yol göstermek, doğruyu ve yanlışı bildirmek için kendi içlerinden peygamberler seçmiştir.
• Peygamberlerin Allah (c.c.) tarafından gönderildiğine inanmak İslam’ın inanç esasları arasında yer alır.
• Farsça kökenli bir sözcük olan peygamber sözcüğünün Türkçedeki karşılığı elçi ve habercidir.

Arapçada ise resul veya nebi sözcükleri ile ifade edilir.Evdekihocam.com
• Kendisine kitap gönderilen peygamberlere Resul denilirken, kendisine kitap gönderilmeyen peygamberlere nebi denilmektedir.
• Risalet ve Nübüvvet kavramları da peygamberlik makamını ifade etmektedir.
• Kur’an-ı Kerim’de her topluma peygamber gönderildiği belirtilmiş, fakat sadece yirmi beş tanesine değinilmiştir.
Âdem (a.s.)
İdris (a.s.) Nuh (a.s.) Hud (a.s.) Salih (a.s.)
Lut (a.s.) İbrahim (a.s.) İsmail (a.s.) İshak (a.s.)
Yakub (a.s.) Yusuf (a.s.) Şuayb (a.s.) Harun (a.s.)
Musa (a.s.) Davud (a.s.) Süleyman (a.s.) Eyüp (a.s.)
Zülkifl (a.s.) Yunus (a.s.) İlyas (a.s.) Elyesa (a.s.)
Zekeriya (a.s.) Yahya (a.s.) İsa (a.s.)
Muhammed (s.a.v.)
Not: Kur’an-ı Kerim’de geçen Üzeyr (a.s.), Lokman (a.s.) ve Zülkarneyn’in (a.s.) peygamber olup olmadıkları hakkında kesin bir bilgi yoktur.
• Peygamberler, peygamberliklerini ispat etmek için olağanüstü olaylar gösterirler.

Bu olaylara mucize denilmektedir. Peygamberler dışındaki insanlar mucize gösteremezler.
• Hz. Musa’nın (a.s.) asası ile denizi ikiye ayırması, Hz. Yunus’un (a.s.) balığın karnında yaşaması, Hz. İsa’nın (a.s.) beşikte iken konuşması ve ölüleri diriltmesi, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) de bir benzerinin asla getirilemeyeceği Kur’an’ın verilmesi mucize örneklerindendir.

PEYGAMBERLERİN ÖZELLİKLERİ VE GÖREVLERİ
• İnsanlar için en güzel örnek olan peygamberlerin tümünün ortak özellikleri bulunmaktadır.
Doğru Olmak (Sıdk)Evdekihocam.com
• Peygamberler asla yalan konuşmayan, her zaman doğru ve dürüst olan kimselerdir.
• “Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar…”
(Hûd suresi, 112. ayet)
Güvenilir Olmak (Emanet)
• Peygamberler her zaman kendilerine emanet edileni korumuşlar, yaptıkları anlaşmalara sadık kalmışlardır.
• “Hiçbir peygamberin emanete hıyanet etmesi düşünülemez…” (Âli İmrân suresi, 161. ayet)
Akıllı ve Zeki Olmak (Fetanet)
• Peygamberler Allah’ın emirlerini en iyi şekilde anlayan ve insanlara anlatabilen, dünyevi işlerde de aynı şekilde keskin zekâya sahip olan kimselerdir.
• “ ‘Ey İbrahim! Sen mi yaptın bunu ilahlarımıza?’ diye sordular. Dedi ki: ‘Hayır! Bunu şu büyükleri yapmıştır.
Konuşabiliyorlarsa, onlara sorun bakalım!’ ” (Enbiyâ suresi, 62-63. ayetler)
Günah İşlemekten Korunmuş Olmak (İsmet)
• Peygamberler Allah’ın (c.c.) emirlerine tam teslimiyet göstermişler ve günah işlemekten uzak durmuşlardır.Evdekihocam.com
• “Eğer (Peygamber) bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık.”
(Hâkka suresi, 44-45. ayetler)
Allah’tan (c.c.) Aldığı Mesajları Olduğu Gibi İnsanlara Bildirmek (Tebliğ)
• Peygamberler Allah’tan (c.c.) aldıkları vahiyleri eksiksiz bir şekilde insanlara aktarırlar. Tebliğde bulunurken insanlara kesinlikle baskı kurmazlar.
• “Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, O’nun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun…” (Mâide suresi, 67. ayet)

PEYGAMBERLER İNSANLAR İÇİN EN GÜZEL ÖRNEKTİR
• Peygamberler Allah’ın (c.c.) emirlerini önce kendileri uygulayarak insanlar için güzel bir model olmuşlardır.
• Kur’an’da bazı peygamberlerin hayatlarından kesitler verilmiş ve insanlara doğru yollar gösterilmiştir.
• Hz. Eyüp (a.s.) üstün sabrı ile, Hz. İbrahim (a.s.) Allah’a (c.c.) olan teslimiyeti ve tevhit mücadelesi ile, Hz.
Yusuf (a.s.) da iffeti ve güzel ahlakı ile, Hz. Muhammed (s.a.v.) de zorluklara karşı sabır, azim ve kararlılığı ile
insanlara örnek olmuşlardır.

VAHİY VE VAHYİN GÖNDERİLİŞ AMACI
• Vahiy sözlükte gizli konuşma, işaret, ilham gibi anlamlara gelmektedir.Evdekihocam.com
• Terim olarak da Allah’ın (c.c.) peygamberlerle, bazı insanlarla ve diğer canlılarla iletişime geçme ve bildiride bulunma şeklidir.
• Allah (c.c.), vahiy ile insanlara yol göstermiş, açıklamalarda bulunmuş, deliller sunmuş ve insanları bulundukları kötü durumlardan kurtararak onlara rahmet göstermiştir.
Not: Allah (c.c.) vahiy göndererek insanların “Bilmiyorduk.” gibi bahanelerini ortadan kaldırmıştır.

İLAHİ KİTAPLAR
• Allah (c.c.), peygamberleri kutsal kitaplarla desteklemiş, bu kitaplar sayesinde insanlar doğru yolu bulabilmişlerdir.
• Her kutsal kitap gönderildiği kavmin dili ile gönderilmiştir.

Tevrat
• Hz. Musa’ya (a.s.) İsrailoğulları’nı uyarması için gönderilen ilk kutsal kitaptır.
• Dili İbranice olan bu kitap Yahudiliğin kutsal kitaplarından biridir.

Zebur
• Hz. Davud’a (a.s.) İsrailoğulları için gönderilen ikinci kutsal kitaptır.
• Tevrat gibi İbranice dilde gönderilen bu kutsal kitap şiir ve ilahilerden oluşmaktadır. Günümüzde Mezmurlar bölümü adı altında Tevrat’ın içinde yer alır

İncil
• Hz. İsa’ya (a.s.) İsrailoğulları için gönderilen üçüncü kutsal kitaptır. Hristiyanlığın kutsal kitabıdır.
• Dili Âramice olan bu kutsal kitap Hz. İsa’dan sonra yazıya geçirilmiştir. Yazıya geçirilen pek çok İncil’den
sadece dört tanesi kilise tarafından uygun görülmektedir. Bunlar, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’dır.

Kur’an-ı Kerim
• Hz. Muhammed’e (s.a.v.) Arapları ve tüm insanları uyarması için gönderilen son kutsal kitaptır.
• Bu kitabın ilk muhatabı Araplar olduğu için dili Arapça olan Kur’an’ın hükümleri tüm insanlığı kapsadığı için evrensel bir niteliğe sahiptir.
• 610 yılında Ramazan ayının Kadir gecesinde indirilmeye başlanmış, tamamlanması yaklaşık yirmi üç yıl sürmüştür.Evdekihocam.com
• İndirilirken hem ezberlenmiş hem de vahiy kâtipleri tarafından yazıya geçirilmiştir. Hz. Ebu Bekir’in (r.a.) halifeliği döneminde tam bir kitap (Mushaf) haline getirilmiştir.
• Hz. Osman (r.a.)’ın halifeliği zamanında da çoğaltılarak çevredeki ülkelere gönderilmiş ve zamanla tüm dünyaya ulaşması sağlanmıştır.
• Okunup anlaşılması ve hayata uygulanması için çeşitli dillere tercümesi gerçekleştirilmiştir.


Not: Kur’an-ı Kerim dışındaki kutsal kitaplar zamanla tahrif edildiği için hükümleri ortadan kalkmıştır.
Kur’an-ı Kerim de Allah’ın koruması altına alındığı için bozulmadan günümüze kadar ulaşmıştır.
“Şüphesiz o Zikr’i (Kur’an’ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.” (Hicr suresi, 9. ayet)

Not: Kutsal kitaplar haricinde yüce Allah bazı peygamberlere de sayfalardan oluşan kutsal metinler göndermiştir. Bu metinlere “Sayfalar” anlamına gelen “Suhuf” adı verilmektedir.
• Hz. Âdem’e (a.s) 10 sayfa
• Hz. Şit’e (a.s) 50 sayfa
• Hz. İdris’e (a.s) 30 sayfa
• Hz. İbrahim’e (a.s) 10 sayfa

BİR PEYGAMBER TANIYORUM: HZ. ÂDEM (A.S.)
• Yüce Allah meleklere yeryüzünde bir halife yaratacağını bildirir ve Hz. Âdem’i (a.s.) topraktan yaratır.
• Meleklere ve cinlere Hz. Âdem (a.s.) için secde etmelerini emreder. Meleklerin tümü saygı ile secdeye
kapanır.
• İblis (şeytan) kendisinin ateşten yaratıldığını, Hz. Âdem’in (a.s.) de topraktan yaratıldığını belirterek kibirlenir ve ona secde etmez.
• Allah (c.c.) da İblis’i bu kibrinden dolayı kendi katından kovar.
• Hz. Âdem’i ve eşi Havva’yı cennete yerleştiren yüce Allah onları şeytan konusunda uyarır. Ayrıca onları imtihan etmek için belirttiği bir ağaca yaklaşmamalarını söyler.Evdekihocam.com
• Bunun üzerine İblis onların yanına gelerek “Rabbiniz size bu ağacı ancak, melek olmayasınız, ya da
(cennette) ebedî kalacaklardan olmayasınız diye yasakladı.” der ve onları kandırır.
• İkisi de yaptığı bu işten pişmanlık duyarlar ve Allah’tan (c.c.) bağışlanma dilerler.
• “…Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.” (A’râf suresi 23. ayet)
• Allah (c.c.) onların tövbesini kabul eder ve yeryüzünde belli bir zamana kadar yerleşme ve yararlanma imkânı tanır.
• Peygamberlikle görevlendirilen Hz. Âdem (a.s.) peygamberliği sürecinde başta ailesi olmak üzere beraberindeki insanları dine davet etmiş ve onlara doğru yolları göstermiştir.

BİR DUA TANIYORUM: KUNUT DUALARI VE ANLAMLARI
Okunuşu
Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdîk. ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke ve lâ nekfürük ve nahleu ve netrükü men yefcürük.


Anlamı
“Allah’ım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni
isteriz. Sana inanırız, sana tövbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır
ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr
eden ve sana karşı geleni bırakırız.”


Okunuşu
Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüd. ve ileyke nes’â ve nahfid. nercû rahmeteke ve
nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhig.


Anlamı
“Allah’ım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız
sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.”
• Kunut sözlükte; itaat etme, boyun eğme, ibadet, saygı ve dua gibi anlamlara gelmektedir.
• Yatsı namazının ardından kılınan vitr namazının son rekâtında tekbir alındıktan sonra okunur.
• Hz. Muhammed’in (s.a.v.) öğrettiği dualardandır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!